November 8, 2022: Hindi pinapabayaan ng ating Lokal na Pamahalaan ang mga magsasaka na napipinsala ang mga pananim dulot ng mga mapaminsalang hayop o insekto sa ating mga bukid. Sa raw na ito ay nakatanggap si Ginoong Dennis V. Dayo ng bayad pinsala sa palayan na naperwisyo ng daga. Ang bayad pinsala ay nagmula sa Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) sa pamamagitan ni Bb. Aljane Mharu E. Oabel.
Isang kagandahan ng pagkuha ng Crop Insurance para sa palayan, gulayan, palaisdaan o paghahayupan ay ang kasiguraduhan na may maasahang kabayaran kung sakaling magkaroon ng pinsala ang mga ito.
Bukas ang tanggapan ng Municipal Agriculture Office para magbigay ng mga inpormasyon kung paano kayo makakapag-apply para sa insurance. Mangyaring magtungo lamang sa kanilang opisina upang mas maipaliwang sa inyo ng maayos ang lahat ng detalye.