August 16, 2021: Balisdasyon at paggagawad ng Safety Seal sa KAP's Bulalohan bilang pagkilala sa kanilang pagsunod sa mga alituntuning itinakda para sa kalusugan at proteksyon ng mga mamayan laban sa Covid-19.